Medicinska tranzicija

Napomena: ovo su informacije koje se odnose na proces medicinske tranzicije putem zdravstvenog osiguranja za sve građanke i građane Republike Srbije.

Medicinska tranzicija u Srbiji je podeljena u tri faze od koje su prve dve obavezne za dobijanje pravnog identiteta.

1) Psihijatrijska faza

Koliko traje i kako izgleda?

Psihijatrijska faza tranzicije traje najmanje godinu dana i tokom tog perioda psihijatar pruža potrebne informacije, podršku i savete koji su relevantni za sam tok tranzicije ali i istraživanja i izražavanja vlastitog rodnog identiteta osobe, radi što uspešnije adaptacije i funkcionisanja na širem socijalnom planu. Sam proces psihijatrijske faze sastoji se od redovnih susreta u kojima se razgovara o različitim temama, na primer: o detinjstvu, samospoznaji rodnog identiteta, o odnosu sa porodicom, prijateljima, školovanju, planovima za budućnosti. Nakon tih godinu dana, ukoliko osoba želi da nastavi sa tranzicijom, psihijatar izdaje pismo preporuke za sledeću, endokrinološku fazu. 

Kako do psihijatra?

Da biste otpočeli medicinsku tranziciju najpre je potreban uput od strane lekara opšte prakse koji putem Integrisanog Zdravstvenog Informacionog Sistema (IZIS) zakazuje pregled za prvi slobodan termin. Slobodni termini se najčešće prikazuju početkom svakog meseca i tada je najpoželjnije otići lekaru radi zakazivanja. Nakon zakazanog termina, osobe koje žive na teritoriji grada Beograda lekar opšte prakse direktno upućuje na jednu od dve institucije u Beogradu pri kojima rade psihijatri sa transrodnim osobama – Kabinet za transrodna stanja u Kliničkom centru Srbije i Bolnica za psihijatriju u KBC ‘’Dr Dragiša Mišović’’. 

Za osobe iz unutrašnjosti Srbije lekar opšte prakse najpre izdaje uput za lokalnog psihijatra koji treba dati uput za jednu od dve pomenute institucije. Sa tim izdatim uputom od strane lokalnog psihijatra odlazi se nazad kod lekara opšte prakse koji na osnovu tog uputa od strane lokalnog psihijatra, zakazuje termin i izdaje uput za izabranu ustanovu u Beogradu. Sa uputom lekara opšte prakse i uputom lokalnog psihijatra odlazi se u nadležni lokalni fond za zdravstveno osiguranje radi odobrenja lečenja van matične filijale.

2) Endokrinološka faza

Koliko traje i kako izgleda?

Za mnoge trans osobe hormonska terapija ne predstavlja samo dobijanje značajnih fizičkih i  telesnih promena već donosi sa sobom i mnoge psihološke koristi. Endokrinološka faza tranzicije traje doživotno, ali najmanje godinu dana ukoliko osoba želi hirurški prilagoditi pol svom rodnom identitetu. Uloga endokrinologa je da prepiše odgovarajuću hormonsku terapiju na osnovu analiza koje je potrebno uraditi pre samog otpočinjanja iste. Hormonska terapija mora biti prilagođena svakog osobi i njeno dejstvo mora biti redovno kontrolisano od strane endokrinologa. Nakon godinu dana hormonske terapije, ukoliko osoba želi, endokrinolog izdaje pismo za poslednju, hiruršku fazu medicinske tranzicije.

Za trans žene i trans feminine osobe hormonska terapija u Srbiji podrazumeva svakodnevno konzumiranje ženskih hormona – estrogena, u vidu tableta, kao i korišćenje testosteron blokera – sa čijom upotrebom se prestaje nakon hirurškog zahvata uklanjanja testisa.

Za trans muškarce i trans maskuline osobe hormonska terapija u Srbiji podrazumeva intramuskularno davanje injekcije rastvora iz ampule koja sadrži muški hormon – testosteron.

Kako do endokrinologa?

Otpočinjanje endokrinološke faza funkcioniše po istom principu kao i otpočinjanje prve psihijatrijske faze. 

Za osobe iz Beograda, lekar opšte prakse izdaje uput za Kliniku za endokrinologiju dijabetes i bolesti metabolizma u Kliničkom Centru Srbije na osnovu pisma preporuke koje je prethodno izdato od strane psihijatra. 

Za osobe iz unutrašnjosti lekar opšte prakse najpre daje uput za lokalnog endokrinologa koji na osnovu pisma preporuke psihijatra  daje uput za endokrinologa u Beogradu koji radi sa transrodnim osobama. S tim uputom izdatim od strane lokalnog endokrinologa i pismom preporuke od strane psihijatra iz Beograda, odlazi se kod lekara opšte prakse koji daje uput za Kliniku za endokrinologiju dijabetes i bolesti metabolizma. Potrebno je takođe uput odneti na odobrenje lokalnog fonda za zdravstveno osiguranje na odobrenje lečenja van matične filijale.

3) Hirurška faza

Poslednja, hirurška faza podrazumeva operaciju prilagođavanja pola rodnom identitetu. Ne postoji univerzalna operacija prilagođavanja pola, već niz različitih hirurških zahvata o kojima trans osobe slobodno odlučuju u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima. Svaka trans osoba može birati da li želi uopšte da uradi operaciju koja više nije uslov za pravno priznanje rodno identiteta.

Kakva je procedura?

Za trans žene i trans feminine osobe hirurški zahvati tranzicije u Srbiji čiji su troškovi pokriveni zdravstvenim osiguranjem 65%, dok preostalih 35% snosi sam pacijent, jesu orhiektomija, vulvoplastika i vaginoplastikua.

Orhiektomija predstavlja hirurško uklanjanje testisa.

Vulvoplastika predstavlja izgradnju vagine i vulve bez dubine od skrotalnog i penisnog tkiva.

Vaginoplastika predstavlja zahvat konstrukcije vagine u kome se od glave penisa pravi klitoris, dok tkivo penisa i koža skrotuma  koriste se za formiranje unutrašnjih zidova  vagine.

Za trans muškarce i trans maskuline osobe hirurški zahvati tranzicije u Srbiji čiji su troškovi pokriveni zdravstvenim osiguranjem 65%, dok preostalih 35% snosi sam pacijent jesu bilateralna mastektomija s rekonstrukcijom grudi i metoidoplastika.

Bilateralna mastektomija s rekonstrukcijom grudi podrazumeva uklanjanje dojki i rekonstrukciju grudi kako bi dobile maskulini izgled.

Metoidioplastika (mikropenis) je izvlačenje klitorisa povećanog testosteronom tako da visi potpuno napred i da obuhvata urinarni kanal. 

Međutim, ukoliko trans osoba želi metiodioplastiku ona najpre mora uraditi histerektomiju sa vaginektomijom koja podrazumeva hirurški postupak otkanjanja reproduktivnih organa i zatvaranje vaginalog otvora.

Operacije prilagođavanja pola se obavljaju u Univerzitetskoj dečjoj klinici – Tiršova kao i u GAK “Narodni front” u Beogradu.

Kako do hirurga i do operacije koja je 65% pokrivena zdravstvenim osiguranjem?

Ukoliko osoba želi svoj rodni identitet prilagoditi hirurškim putem, na teret sredstava zdravstvenog osiguranja kojim je 65% cene operacije pokriveno iz budžeta Republike Srbije, potrebno je podneti zahtev za “promenu pola iz medicinskih razloga” Republičkom fondu za zdravstveno osigranje u Beogradu. Zahtev podrazumeva dostavljanje obavezne dokumentacije koja je propisana  standardima, kriterijumima i procedurama koje je donela Republička  stručna komisija za transrodna stanja:

  1. Dva pisma preporuke od strane psihijatara (članova Republičke stručne komisije za transrodna stanja), ne starija od godinu dana.  
  2. Pismenu potvrdu od strane endokrinologa o sprovođenju, rezultatima i kontrolama preporučene hormonske terapije, ne stariju od godinu dana. 
  3. Ukoliko potvrda endokrinologa to ne sadrži, potrebne su laboratorijske pretrage (krvna slika, glikemija, holesterol, HDL, LDL, trigliceridi, SGOT, SGPT, gama GT, bilirubin, fibrinogen, CRP, К, Na, Ca, P), karotip kao i hormonske analize (folikulostimulišući hormon, luteinizujući hormon, prolaktin, estradiol, progesteron, testosteron, androstendion, 17-OH progesteron dehidroepiandrosteron sulfat, FT4 i TSH). 
  4. HbsAg, HCV, HIV serološka ispitivanja. 
  5. Za trans muškarce i trans maskuline osobe: kompletan pregled ginekologa, po potrebi i mamografija, ne stariji od šest meseci. 
  6. Za trans žene i trans feminine osobe: kompletan pregled urologa, ne stariji od šest meseci. 
  7. Za osobe koje su već imale hiruršku intervenciju na genitalijama: uvid u prethodno operativno lečenje kroz kompletnu medicinsku dokumentaciju i dodatne napred navedene pretrage, koje nedostaju ili čiji su rezultati stariji od šest meseci. 
  8. Fotokopija obe strane zdravstvene knjižice. 
  9. Zahtev s ličnim podacima, adresom, kontakt telefonom, imejlom i drugim osnovnim podacima.

Kao i za prethodne dve faze i ovu fazu je potreban uput izdat od strane lekara opšte prakse. Da biste zatražili uput za operaciju najpre morate sačekati odobrenje iste od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje koji vam odobrenje dostavlja na kućnu adresu. Nakog toga, osobe iz Beograda lekar opšte prakse na osnovu dva pisma preporuke od strane psihijatara, pisma preporuke endokrinologa i odobrenjem operacije od strane RFZO-a direktno upućuje na Univerzitetsku dečju kliniku – Tiršova, dok je za ljude iz unutrašnjosti pored uputa potrebno odobrenje nadležnog lokalnog fonda za zdravstveno osiguranje za lečenje van matične filijale.

A SADA ONO ŠTO JE SVE NAS ZANIMALO PRE POČETKA TRANZICIJE

1) Psihijatrijska faza

Nemoj da dozvoliš da te vreme trajanja uplaši i obeshrabri, iako traje godinu dana, sustreti se dešavaju otprilike na svaka dva meseca. Budi iskren, svoj i autentičan, nema pravih i pogrešnih odgovora, svačije iskustvo je različito ali jednako validno. Zapamti nisi dužan da ispuniš bilo kakve rodne sterotipe samo zato što si trans. Ne postoji lista kriterijuma koju moraš da ispuniš da bi bio trans i ne postoji niko osim tebe ko može istinski odrediti tvoj rodni identitet!

2) Endokrinološka faza

Nakon prvog susreta sa endokrinologom zakažuje se dnevna bolnicu gde ćete odraditi sve potrebne analize pre samog početka hormonske terapije. U dnevnoj bolnici se zadržavate par jutarnjih sati i nakon toga idete kući dok vas ne pozovu i obaveste da možete doći po otpusnu listu. Na toj otpusnoj listi se nalazi doza hormonske terapije sa kojom možete početi! Kontrola hormonske terapije se vrši na 6 meseci gde opet dolazite u dnevnu bolnicu i opet radite iste analize kako bi se proverilo adekvatnost i dejstvo hormonske terapije..

Trans muškarci i trans maskuline osobe kako bi dobijali svoju hormonsku terapiju, treba otići svom izabranom lekaru i priložiti otpusnu listu iz dnevne bolnice na kojoj piše terapijska doza, te vam on na osnovu toga lekar može pisati naloge za injekciju koju možete primiti u svojoj zdravstvenoj ambulanti. Terapija se najčešće uzima, u zavisnosti od rezultata prethodno urađenih analiza u vremenskom raspomenu od 14-21 dan. Ono što je takođe važno znati jeste da hormonske injekcije za trans muškarce i trans maskuline osobe pokrivene zdravstvenim osiguranjem, te ih ne morate kupovati već ih vaša ambulanta može trebovati za vas i vi ih možete dobiti besplatno.

Hormonska terapija trans žena i trans femininih osoba nažalost nije pokrivena zdravstvenim osiguranjem te za svoju terapiju moraju izdavajati mesečno prosečno oko 6.000 dinara i s obzirom da je u vidu tableta hormonska terapija se uzima samostalno i nezavisno od mesta u kome se nalazite – samo ih uvek nosite sa sobom jer je terapija svakodnevna! 

3) Hirurška faza

Iako nije više potrebna za pravno priznanje rodnog identiteta i dalje je mnogim transrodnim osbama potrebna!

Trans muškarci i trans maskuline osobe gornju i donju operaciju mogu raditi odvojeno ili mogu uraditi samo jednu od operacija. Ukoliko želite da radite samo gornju cena operacije iznosi oko 40.000 dinara, dok ukoliko želite samo donju ona iznosi oko 60.0000. Sve zajedno dakle oko 100.000 dinara. Međutim, pre nego što uradite donju operaciju u Tiršovoj morate uraditi histerektomiju sa vaginektomijom u GAK “Narodni front”. To je hirurški postupak otkanjanja reproduktivnih organa i zatvaranje vaginalog otvora i ta operacija je besplatna, odnosno pokrivena je zdravstvenim osiguranjem i sam zahvat traje vrlo kratko. Nakon svega 3-4 dana vas pustaju iz bolnice ali sam oporavak traje oko mesec dana koji uključuje krvarenje iz vagine stoga spremite određenu zalihu higijenskih uložaka. Nakon oporavka se može obaviti donja operacija u Tiršovoj. 

Trans ženama i trans femininim osobama deo zdravstvenog osiguranja pokriva samo donju operaciju i njena cena iznosi takođe oko 100.000 dinara. 

Period potpunog oporavka od operacija je individualan, ali nije manji od mesec dana. U bolnici posle operacije se ostaje 7-10 dana a nakon toga slede učestale kontrole na nedelju dana dokle god ima potrebe za tim.

Budite slobodni da pitate doktore o svemu što vas zanima, vaše je pravo da pitate i znate a njihova zakonska i profesionalna dužnost je da vam pruže sve relevantne informacije vezane za medicinsku tranziciju.