Terminologija

Transrodnost je termin koji se koristi za osobe čiji se unutrašnji osećaj rodnog identiteta ne preklapa sa polom koji im je pripisan po rođenju. 

Trans je krovni termin koji obuhvata širok spektar rodnih identiteta koji odstupaju od standardnog normativno uspostavljenog binarnog modela i koristi se za osobe čiji se rodni identitet razlikuje od pola dodeljenog po rođenju. 

Transrodna osoba ili trans osoba je identitetska odrednica za osobu čiji rodni identitet nije u skladu sa polom koji joj je pripisan po rođenju.

Rodna nebinarnost je termin koji se koristi za osobe čiji se unutrašnji osećaj rodnog identiteta ne uklapa u binarni rodni normativ odnosno za osobe koje se ne definišu kao muškarci ili kao žene.

Rodna varijantnost je termin kojim se mogu opisati sve varijacije i odstupanja od ustanovljenih rodnih normi i društvenih očekivanja vezanih za to šta znači biti žena ili muškarac. 

Rodno nebininarna osoba je identitetska odrednica za osobu koja se ne oseća i ne identifikuje ni kao žena ni kao muškarac, ili se oseća i identifikuje i kao žena i kao muškarac, ili se pak definiše potpuno izvan binarnih (žensko- muških) normi. 

Interpolna osoba je identitetska odrednica za osobu koja je rođena sa različitim polnim varijacijama i čije se polne karakteristike prema trenutno važećim medicinskim standardima ne mogu uklopiti u jednu od dve medicinski normirane kategorije pola – mušku ili žensku.

Tranzicija je termin kojim se u kontekstu transrodnosti označava proces prihvatanja i predstavljanja i življenja svog rodnog identiteta. Tranzicija može biti:

I) socijalna tranzicija podrazumeva proces prihvatanja, predstavljanja drugima i življenja svog rodnog identiteta u svom društvenom okruženju;

II) medicinska tranzicija podrazumeva homorsko i/ili hirurško prilagođavanje tela svom rodnom identitetu;

III) pravna tranzicija podrazumeva pravno priznanje rodnog identiteta, odnosno promenu podataka u ličnim dokumentima koji odgovaraju rodnom identitetu.

Proces prilagođavanja pola podrazumeva uzimanje hormonske terapije, pristupanje nekim od operacija (npr. uklanjanje grudi/ugradnju grudi; operacije uklanjanja reproduktivnih organa i/ili rekonstrukciju polnih organa – pravljenje vagine ili penisa), može podrazumevati i sve to zajedno, ali i ništa od ovoga, već samo življenje u društvu onako kako se osoba oseća.

Telesni integritet podrazumeva neosporno pravo svake osobe na sopstveno nesmetano telesno postojanje i odlučivanje o sopstvenom telu.

Transfobija je termin kojim se označavaju svi oblici nasilja, diskriminacije, mržnje, gađenja, agresivnog ponašanja i uopšte negativnih stavova koji su usmereni ka transrodnim osobama, rodno nebinarnim osobama ali i prema svim osobama koje se na bilo koji način na primer svojim ponašanjem ili izgledom ne uklapaju u binarni rodni normativ.

Transfobija obuhvata institucionalizovane oblike neposredne i posredne diskriminacije, kriminalizaciju, patologizaciju i stigmatizaciju trans i rodno nebinarnih osoba i manifestuje se narazličite načine: preko verbalnog, emocionalno-psihološkog, socijalnog, elektronskog, ekonomskog, seksualnog pa sve do fizičkog nasilja.

Transfobija se može javiti u različitim oblicima, od kojih su neki lakše a neki teže prepoznatljivi. Nasilje, eksplicitni govor mržnje, negiranje trans i rodno nebinarnih identiteta, pa i negiranje postojanja samog roda ali i neadekvatno medijsko izveštavanje predstavljaju samo neki od načina ugnjetavanja, dehumanizacije i socijalnog isključivanja trans i rodno nebinarnih osoba.

Depatologizacija trans identiteta podrazumeva uklanjanje transrodnosti sa liste mentalnih poremećaja u okviru medicinskih protokola i klasifikacija od kojih je najvažnija Međunarodna klasifikacija bolesti (ICD) Svetske zdravstvene organizacije. U najnovijoj revidiranoj Međunarodnoj klasifikaciji bolesti (ICD-11) predstavljenoj u junu 2018. godine, Svetska zdravstvena organizacija uklonila je transrodnost i druge rodne kategorije koje odstupaju od binarnih, sa liste mentalnih poremećaja. Ove kategorije su smešetene u novouvedeni odeljak 17 koji se bavi Stanjima vezanim za polno zdravlje, a naziv Poremećaji rodnog identiteta zamenjen je nazivom Rodna nepodudarnost. Ovaj dokument je zvanično stupio na snagu 1. januara 2022. godine, međutim nakon toga predstoji proces implementacije od strane pojedinačnih država koje svakako imaju mogućnost da odbiju primenu ovog dokumenta ili ga, pak, usvoje i modifikuju prema svojim potrebama.

Depatologizacija interpolnih tela podrazumeva ukidanje dijagnoza vezanih za varijacije polnih karakteristika u medicinskim uputstvima, protokolima i klasifikacijama.